Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Mister Pop

Definities

1.        Mister Pop: Mister Pop B. V., gevestigd te Sneek onder KvK nr. 66086361.

2.        Klant: degene met wie Mister Pop een overeenkomst is aangegaan.

3.        Partijen: Mister Pop en klant samen.

4.        Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mister Pop.

2.        Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.        Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1.        Aanbiedingen en offertes van Mister Pop zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.        Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.        Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.        Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

5.        In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Mister Pop ondertekende opdrachtbevestiging.

6.        Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Aanvaarding

1.        Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Mister Pop zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.        Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Mister Pop slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

3.        In geval de overeenkomst schriftelijk word aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Mister Pop, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Mister Pop.

4.        Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Mister Pop deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en klant daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

5.        Afwijking met in de branche gebruikelijke en/ of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan klant geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

Prijzen

1.        Alle prijzen die Mister Pop hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.        Alle prijzen die Mister Pop hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mister Pop te allen tijde wijzigen.

3.        De prijzen van Mister Pop zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is Mister Pop gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.        Prijzen zijn berekend voor leveringen af fabriek, respectievelijk af magazijn, onverpakt, tenzij anders overeengekomen.

5.        De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mister Pop vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6.        De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mister Pop, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.        Indien partijen voor een dienstverlening door Mister Pop een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8.        Mister Pop is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9.        Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mister Pop de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11.     Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Levertijd

De levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:            

1.        De dag van totstandkoming van de koopovereenkomst.

2.        De dag van ontvangst door Mister Pop van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.

3.        De dag van de vervullingen van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door Mister Pop uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichting uit de uit de koopovereenkomst.

4.        De dag van ontvangst door Mister Pop van hetgeen volgens de koopovereenkomst voor het uitvoeren door Mister Pop van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.        Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan word opgeschort door de klant, word de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

6.        Indien aan de zijde van Mister Pop vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de klant van enige uit de overeenkomst voort vleiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengt met minimaal de duur van deze vertraging.

7.        De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in de fabriek respectievelijk magazijn van Mister Pop of ter plaatse van oplevering gereed zijn.

8.        De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Mister Pop bestelde materialen. indien buiten schuld van Mister Pop vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werktijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, word de levertijd voor zover nodig verlengd.

9.        Behoudens grove schuld aan de zijde van Mister Pop geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, Mister Pop geen recht op vergoeding van direct of indirect schade of op vergoeding van direct of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op niet-nakoming van enige verplichting. Welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Montage

1.        Bij opdracht tot montage neemt de klant op zich de door ons verzonden materialen voor zijn rekening in ontvangst te nemen en in een daarvoor geschikte droge ruimte op te slaan; deze ruimte moet ten opzichte van het door ons uit te voeren werk praktisch en redelijk gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het werk en makkelijk toegankelijk zijn. Onze monteurs moeten voorts over een daarvoor geschikte en aan redelijk eisen voldoende schaftlokaal, over een behoorlijke was- en toiletgelegenheid, almede over een afsluitbare ruimte kunnen beschikken.

2.        Klant zal stellingen, hefwerktuigen, hijsinstallaties, alsmede het daarbij benodigde bedienende personeel ter beschikking stellen in voldoende mate en op tijdstippen die een ononderbroken voortgang der montage mogelijk maken; hij is gehouden er voor zorg te dragen dat onze monteurs steeds over elektrische stroom, kunstlicht, water, en alle benodigde hulpmiddelen, voor zover geen handgereedschap, kunnen beschikken. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

Risico i.v.m. levering

1.        Tot de levering volgens punt ‘Levertijd’, sub 7, heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van Mister Pop. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de klant.

2.        De wijze van transport, verpakking etc. wordt indien geen nadere aanwijzing door de klant aan Mister Pop zijn gegeven, door Mister Pop in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen.

3.        De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen etc. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. Mister Pop zijn.

Betaling en eigendomsvoorbehoud

1.        Betaling van aan Mister Pop verschuldigde bedragen contant, per pinbetaling of per vooruitbetaling.

2.        Mister Pop heeft echter te allen tijde het recht het totaal van de door Mister Pop verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de klant te vorderen.

3.        Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening gescheiden ten kantore van Mister Pop of op een door deze aan te wijze giro- of bankrekening. dan wel middels telefonische overboeking met ontvangst bevestiging van onze bank.

4.        De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van het producten, tenzij anders wordt overeengekomen.

5.        Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mister Pop.

6.        De incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

7.        Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mister Pop zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.        In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mister Pop op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.        Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mister Pop, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mister Pop te betalen.

10.     Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal over het overgaan van risico op klant is bepaald, gaat de eigendom van het door Mister Pop geleverde producten eerst op de klant over wanneer al het door de klant aan Mister Pop uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Mister Pop is voldaan. Klant zal mitsdien voor het hem geleverde, zolang geen algehele voldoening als omschreven heeft plaatsgehad, het risico voor alle directe schade, welke aan of door het product door welke oorzaak ook ontstaan, blijven dragen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mister Pop te verrekenen met een vordering op Mister Pop.

Verzekering

1.        De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

·         geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

·         zaken van Mister Pop die bij de klant aanwezig zijn

·         zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.        De klant geeft op eerste verzoek van Mister Pop de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Wettelijke voorschriften

1.        De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

2.        De klant is ten aller tijden verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de voor hem wettelijk geldende toestemmingen en vergunningen, en eventuele toestemmingen van andere betrokkenen o.a. huiseigenaar, enz.

Garantie

1.        Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mister Pop enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2.        De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomsten en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de andere te brengen.

3.        Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de klant aan Mister Pop direct na bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Mister Pop ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De klant is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan Mister Pop te retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevind zal worden uitgevoerd, in welke geval alle bijkomende kosten ,zoals onder andere reis- en verblijfkosten van monteur(s) van Mister Pop en transportkosten van zaken voor rekening van de klant zijn.

4.        Mister Pop is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg van enige overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/ of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.

5.        Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, glas, verkleuring van hout en andere ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.

6.        Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van Mister Pop of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door klant, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de klant niet stipt de door Mister Pop gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.

7.        Mister Pop is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Mister Pop, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk door de levering c.q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van Mister Pop en worden aan hem door de klant franco geretourneerd.

8.        Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Mister Pop is de klant niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan Mister Pop terug te zenden.

9.        Voor producten en onderdelen daarvan , welke Mister Pop niet zelf vervaardigd heeft, word slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van Mister Pop, garantie wordt gegeven.

10.     Indien Mister Pop om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van garantie, zullen- in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijnde garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl- ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn- Mister Pop de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door Mister Pop betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.

11.     Het beweerdelijke niet- nakomen door Mister Pop van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de klant niet van de verplichting, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

12.     De hierboven bedoelde garantieverplichting van Mister Pop valt, indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

13.     Voldoening aan onze garantieverplichting geldt als enige en algehele schadeloosstelling.

14.     Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de klant bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij Mister Pop te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van Mister Pop.

Aansprakelijkheid en risico

1.        De aansprakelijkheid van Mister Pop of diens leidinggevende onderschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel ‘Garantie’ van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.

2.        Behouden grove schuld aan de zijde van Mister Pop of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Mister Pop, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

3.        Mister Pop is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derde als gevolg van gebruik van door of vanwege de klant verstrekte gegevens;

-beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4.        .Indien Mister Pop, zonder de montage en/of in bedrijfsstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van klant.

5.        De klant is gehouden Mister Pop te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Mister Pop in deze voorwaarden in de verhouding met Mister Pop is uitgesloten.

6.        Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Mister Pop voortvloeiende schade en kosten door de klant te worden vergoed.

Uitvoering van de overeenkomst

1.        Mister Pop voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.        Mister Pop heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.        De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.        Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mister Pop tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.        Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mister Pop tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1.        De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mister Pop.

2.        De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.        Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mister Pop de betreffende bescheiden.

4.        Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mister Pop redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding

1.        De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Mister Pop ontvangt geheim.

2.        Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffenMister Pop waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Mister Pop schade kan berokkenen.

3.        De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4.        De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

Ø  die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

Ø  die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5.        De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1.        Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

Ø  is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

Ø  is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2.        Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3.        Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4.        Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Mister Pop waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Mister Pop tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mister Pop  geleverde producten en/of diensten.

Tekeningen

1.        Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke Mister Pop verstrekt, blijven eigendom van Mister Pop en moeten op Mister Pop verzoek direct aan hem worden teruggezonden.

2.        Klant is er voor verantwoordelijk, dat deze tekeningen enz. niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.

3.        Mister Pop behoudt het auteursrecht voor op de door hem gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen en ideeën. Deze blijven - ongeacht de vraag of de teken-ontwerpkosten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht - zijn eigendom.

Retour recht

1.        Van retourrecht zijn de volgende zaken uitgesloten: levensmiddelen, geopende verpakkingen, lampen, zekeringen, bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve- vervangende onderdelen, speciaal in opdracht van klant vervaardigde- bestelde artikelen enz.

2.        Retour zenden van artikelen geschied voor rekening en risico ven de klant.

Algemeen

Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepaling omtrent betaling en garantie.

Klachten

1.        De klant dient een door Mister Pop geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.        Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mister Pop daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.        Consumenten dienen Mister Pop uiterlijk binnen 2 maanden na levering van product of verlenen dienst hiervan op de hoogte te stellen.

4.        De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mister Pop in staat is hierop adequaat te reageren.

5.        De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.        Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mister Pop gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.        De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mister Pop.

2.        Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mister Pop ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Mister Pop een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mister Pop verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Mister Pop

1.        Mister Pop is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.        Indien Mister Pop aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.        Mister Pop is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.        Indien Mister Pop aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.        Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mister Pop vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1.        De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mister Pop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.        Is de nakoming van de verplichtingen door Mister Pop niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mister Pop in verzuim is.

3.        Mister Pop heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mister Pop kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

4.        Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Mister Pop te leveren prestaties), alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Mister Pop, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mister Pop het recht om zonder sommaties, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met klant gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dar Mister Pop tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

5.        Klant is in geval van deze ontbonden verklaring verplicht Mister Pop volledig schadeloos te stellen. Indien Mister Pop zich daartoe bereid verklaart, kunnen reeds geleverde, doch kosteloos onbeschadigd terugontvangen, zaken tegen Mister Pop kost kostprijs (door Mister Pop aan te geven) in mindering komen. Tevens is Mister Pop gerechtigd om boven zijn overige kosten schaden voor winstderving ter zake van niet-uitvoering der overeenkomst te vorderen een bedrag, gelijk aan 10% van de overeengekomen koopsommen.

6.        Het boven omschreven recht laat onverlet het recht van Mister Pop om de uitvoering der overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen Mister Pop ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Mister Pop in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en gevolgen daarvan lijdt.

 

Overmacht

1.        In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mister Pop in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mister Pop kan worden toegerekend in een van de wil van Mister Pop onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mister Pop kan worden verlangd.

2.        Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.        Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Mister Pop één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mister Pop er weer aan kan voldoen.

4.        Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.        Mister Pop is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1.        Mister Pop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.        Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.        Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mister Pop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.        Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.        Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mister Pop.

2.        Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.        Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.        Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mister Pop bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Arbitrage

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd -, welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement waar MISTER POP is gevestigd, onverminderd het recht van MISTER POP de klant voor elke andere bevoegde Rechter te dagvaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mister Pop is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 16 oktober 2023.